พิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโรงเรียนทั่วไป โดยมีนายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ทุกเครือข่ายเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาจัดตั้งงบประมาณให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563