ประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอแม่ทาที่ 1

นายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นปะธานในการประชุม เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอแม่ทาที่ 1 เพื่อหารือข้อราชการ และให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าค่ายลูกเสือ/เนตรนารี การจัดงานกีฬาเครือข่าย และการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านดอยแก้ว อ.แม่ทา จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563