วางแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2564

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และนายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ดำเนินการประชุมวางแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2564 เพื่อพิจารณาแนวทางการคัดเลือกโรงเรียนหลักของชุมชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีตัวแทนจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563