มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานใช้จ่ายงบประมาณด้านการเงิน บัญชี พัสดุ

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  และนายสมภพ  ทิพย์เวียง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ประชุมบุคคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานใช้จ่ายงบประมาณด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ในปีงบประมาณ 2564  ณ  ห้องประชุมพลอยไพลิน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  27  ตุลาคม  2563