เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาโครงการ / กิจกรรม ที่เสนอของบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ณ  ห้องประชุมจามจุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  27  ตุลาคม  2564