ประชุม ศน. สพป.ลำพูน เขต 1

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อแจ้งข้อราชการ ปรึกษาหารือข้อราชการ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านในอกาสการรับตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มฯคนใหม่ ของนายประสิทธิ์ กะตะศิลา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563