ประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และบรรยายพิเศษ  โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังต่อไปนี้

  1. ผลการดำเนินงาน 9 จุดเน้น และโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   โดย น.ส.อำไพ บุญสูง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
  2. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดย น.ส.เกสรีพรรณ ใจคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  1. ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย นางประทุมพร หมัดสมัน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  1. ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย นางสุภัทตรา เพลียหาญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
  1. ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดย น.ส.เจนจิรา ปัญญาเหล็ก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อำเภอเมือง   จังหวัดลำพูน  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563