ประชุมคัดเลือกกันเองของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกกันเองของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ปี 2563  ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2563