ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2563

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการควบคุมภายในและกำหนดเวลาการจัดส่งรายงานการควบคุมภายในของแต่ละกลุ่มงาน  ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2563