ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 63

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 กล่าวรายงานในพิธี “ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563”  โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี และมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมโล่ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำผู้เกษียณอายุราชการ ในการนี้ ได้รับเกียรติจากพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ และแจก “พระรอดลำพูน” เพื่อเป็นศิริมงคลและขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ พร้อมทั้งข้าราชการคูและบุคลากรทางการศึกษาที่มาร่วมภายในงาน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563