พัฒนาค่ายลูกเสือหริภุญชัยจังหวัดลำพูนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต  1  เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาค่ายลูกเสือหริภุญชัยจังหวัดลำพูนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี  2563  วันจันทร์ที่  14  กันยายน  2563  โดยมีนายพันท์  คำพรรษา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต  1  เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  ค่ายลูกเสือหริภุญชัย  อ.เมือง  จ.ลำพูน