ศึกษาดูงานสถานศึกษาในสังกัดฯ

นายประสิทธิ์ กะตะศิลา ศึกษานิเทศก์เชียวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมกับ คณะศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 ช่วงเช้าได้เดินทางไปโรงเรียนวัดหนองซิว อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการที่ดีและนวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดีของโรงเรียน พร้อมกับซักถาม สนทนากับผู้บริหารเพื่อตอบข้อสงสัย และในช่วงบ่ายได้เกินทางไปศึกษาดูงานที่เครือสหพัฒน์ลำพูน เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงฯ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563