ศึกษาดูงานโรงเรียนในสังกัดฯ

นายประสิทธิ์ กะตะศิลา ศึกษานิเทศก์เชียวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมกับ  คณะศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 ช่วงเช้าได้เดินทางไปโรงเรียนบ้านหนองเงือก อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน  เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการที่ดีและนวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดีของโรงเรียน  Partnership School พร้อมกับซักถาม สนทนากับผู้บริหารเพื่อตอบข้อสงสัย และในช่วงบ่ายได้เกินทางไปหมู่บ้านป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน เพื่อดูการบริหารจัดการขยะที่ได้รางวัล Zero Waste หมู่บ้านปลอดขยะระดับประเทศ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563