รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ป.โท มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ป.โท การบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ ที่เดินทางมาฝึกประสบการณ์ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ระหว่างวันที่ 8 – 16 กันยายน 2563 โดยในวันนี้ (9 กันยายน 2563) ได้มอบหมายให้ นางนงคราญ ปัญญาสีห์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 กล่าวบรรยายสรุปภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และผลการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ณ ห้องประชุมทานตะวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน