ศึกษาดูงานสถานศึกษา

นายประสิทธิ์ กะตะศิลา ศึกษานิเทศก์เชียวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมกับ นายยงศักดิ์ เชาว์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  วิทยากรพี่เลี้ยงฯ และผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 ได้เดินทางไปโรงเรียนรพีเลิศวิทยา จังหวัดลำพูน และโรงเรียนอนุบาลลำพูน เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการที่ดี และนวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดีของโรงเรียน พร้อมกับซักถาม สนทนากับผู้บริหารเพื่อตอบข้อสงสัย เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563