ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2

ดร. สุวิทย์  มุกดาภิรมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ให้การต้อนรับและพบปะผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง ระหว่างวันที่ 1 – 15 กันยายน 2563 ณ สพป.ลำพูน เขต 1 ในวันที่ 2 กันยายน 2563 กลุ่มอำนวยการ / กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ในวันที่ 3 กันยายน 2563  และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา /กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ / หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1   ในวันที่ 7 กันยายน 2563   ตามลำดับ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1