ซักซ้อมการรับการฝึกประสบการณ์ ของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง

31 สิงหาคม 2563 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้มอบหมายให้ นายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม ตลอดจนผู้บริหารโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมเตรียมการ วางแผนซักซ้อมการรับการฝึกประสบการณ์ ของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเขตต้นแบบ เป็น สถานที่ฝึกประสบการณ์สภาพจริงของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน #พี่น้องชาว สพป.ลำพูน เขต 1 ขอต้อนรับคณะว่าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหม่ทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง