รางวัล “ครูดีในดวงใจ”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ผู้แทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ สพท. ดำเนินการพิจารณาสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” จากผู้ได้รับการคัดเลือกจากสถานศึกษา โดยศึกษาจากสภาพจริงตามวิธีการที่เหมาะสม มุ่งเน้นครูดี เป็นที่ศรัทธายกย่องยอมรับของนักเรียน เพื่อนครูและสังคม ว่าเป็นผู้ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ ฯลฯ เพื่อรับรางวัลระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้สรรหาและคัดเลือกระดับปฐมวัย 1 คน ระดับประถมศึกษา 1 คน และระดับมัธยมศึกษา 1 คน (ถ้ามี) รวม 3 คน และให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ ดำเนินการคัดเลือกจากผู้ได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 คน แล้วนำเสนอชื่อ แบบประวัติและผลงาน ภาพถ่าย รวมทั้งแบบบันทึกคะแนนของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ส่งถึง สพฐ. ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 หากเลยกำหนดให้ชี้แจงเหตุผลให้ สพฐ.ทราบ