สุดยอดนวัตกรรม สู่ความท้าทายการบริหารการศึกษา

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้มอบหมายให้นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ดำเนินการประชุมทีมงานจัดนิทรรศการและการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลงานที่ประสบผลสำเร็จ ภายใต้ชื่อ “สุดยอดนวัตกรรม สู่ความท้าทายการบริหารการศึกษา The Best Practice CMRU-Disruptive Innovation in Educational Administration 2020 แก่นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา และได้เชิญให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นำเสนอนวัตกรรมที่เป็นเลิศ หัวข้อ “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีผลงานชนะเลิศรางวัล Obec Awards ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน (ห้องเรียนคุณภาพ) กำหนดดำเนินงาน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ วางแผนและซักซ้อมเตรียมการก่อนนำเสนอตามวันเวลาดังกล่าวต่อไป