ประชุม(PLC) (R2R)และการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม

วันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2563 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ในการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) และการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยมีนายพันท์ คำพรรษา รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยฝ่ายบริหาร ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 จำนวน70คน เข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่23-24ส.ค.63 ณ ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์รีสอร์ท อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่