พิธีทำบุญ กลุ่มนิเทศ สพป.ลำพูน เขต 1

พิธีทำบุญ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ อาคารกลุ่มนิเทศ ฯ  โดยมีพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป ทำพิธีทักษิณานุปทาน ทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสกุล เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลไปหา ศน.สุกัญญา เชื้ออินต๊ะ ศน. สมชาย มาต๊ะพาน  ในเวลา 09.30 น. และเวลา  11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2563