สรุปผลการดำเนินกิจกรรมศึกษาดู

นางภัสพร จันทร์ผง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1   ดำเนินการประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่คุณภาพการศึกษา กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  และกลุ่มอำนวยการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ที่เดินทางไปศึกษาดูงานที่ จ.กาญจนบุรี  ณ  ห้องประชุมทานตะวัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2563