ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรฐานสพป.

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานเขตการศึกษา  ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563