การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของสถานศึกษาออนไลน์

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ดำเนินการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถานศึกษาออนไลน์ ด้วยระบบ VDO Conference เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และนายกนกศักดิ์ กระแส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยนางสุภัทตรา เพลียหาญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ห้องประชุม Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม  2563