กิจกรรม 5 ส. สพป.ลำพูน เขต 1

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ดำเนินการจัดการประกวดกลุ่มงานที่ดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีความตระหนักในการดำเนินกิจกรรม 5 ส. อย่างต่อเนื่อง มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นหน่วยงานที่มีภาพลักษณ์ที่ดี และมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน บัดนี้ คณะกรรมการประเมินกลุ่มงานดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินการประเมินผลเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน กลุ่มระดับดีเยี่ยม กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และกลุ่มอำนวยการ กลุ่มระดับดีมาก กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มกฏหมายและคดี กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563