“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 76 คน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีย้อย จำนวน 29 คน รวมทั้งสิ้น 105 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญและกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” มีกิจกรรม ดังนี้ 1) พิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ,2) พิธีเปิดป้ายร้าน Café de Area 1 ,3) พิธีปลูกต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 และ 4) กิจกรรม Big Cleaning Day 5) กิจกรรมสร้างความตระหนักและรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมด้านความสามัคคี ให้ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีจิตอาสา จิตสาธารณะและมีความสามัคคีในหมู่คณะ