โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะ โภชนาการของนักเรียนโรงเรียนประถม

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธาน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะ โภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาข้อมูลของโรงเรียน ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ www.thaieducation.net/Lunchsystem ภายในวันที่่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 23.59 น. เพือพิจารณาเรียงลำดับข้อมูล การเสนอของบประมาณในการดำเนินงานต่อไป ณ ห้องประชุมพลอยไพลินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน