โรงเรียนวัดเหมืองง่า สพป.ลำพูน เขต 1 ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 15

นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 และคณะฯ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเหมืองง่า สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา2019 (COVID-19)เพื่อทราบถึงสภาพปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนผลการเรียนการสอนโดยภาพรวมของโรงเรียนฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และให้กำลังใจแก่คณะครูโรงเรียนวัดเหมืองง่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานอีกด้วย ในการนี้ นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และนางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยคณะจาก สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับด้วย ณ โรงเรียนวัดเหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563