ขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม

นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดี คุณธรรมด้าน “ความมีวินัย” ร่วมประชุม ในการนี้  นางสุภัทตรา เพลียหาญ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ เป็นเลขานุการในการประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563