ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 เพื่อสร้างความเข้าใจ เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งหากสถานการณ์ดีขึ้น ก็สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ หากทำไม่ได้ก็จะจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลแทน ช่องทางแรกคือการเรียนผ่านทีวีดิจิทัล โดย ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ได้มอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่มีระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับโล่รางวัล IQA AWARD ประจำปี 2562 และมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพระดับ ดีเด่น ประเภทสถานศึกษขนาดเล็ก ในการนี้ นายสมภพ ทิพย์เวีนง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นางรุ่งทิพย์ ทางดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดฯ พร้อมทั้งผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563