ประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ VDO Conference กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้่มีความรู้ในบาทบาทหน้าที่ และสามารถปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน โดยมีนายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตัวแทนครูประจำชั้นในสังกัดฯ และนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563