รางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 16 มิถุนายน 2563 พร้อมมอบเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน และระดับทอง ปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านป่าเลาโดยนายสุเธียร โกกาธรรม นายชาคริต อินแถลง นายวีระวุฒิ ผาบเมฆ 2.โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบโดย นางสาวเสาวภา ประพันธ์ นายภูวกร วิริยา 3.โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้โดย นางสาวอารีรัตน์ ญาณะศร นางสาววาสนา คำปานท่าน 4.โรงเรียนวัดฮ่องกอก โดยนายประวัติ พุ่มพวง 5.โรงเรียนวัดป่าแดดโดย นางวนิดา สุภาใจ นางสาวประภัสสร สินธุบุญ 6.โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย โดยนางสายสุนีย์ ชวพงศ์ นางวรางรัตน์ สมบัติใหม่