รับทราบแนวทางวิธีการสรรหา ก.ต.ป.น. ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และนายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมทางไกล(Teleconference)จากสพฐ.โดยมีนายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการกพฐ.เป็นประธานฯ เพื่อรับทราบแนวทาง วิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.) ประจำปี 2563 เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน