โรงเรียนบ้านศรีย้อย ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายสุรพล ศุกระศร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีย้อย และข้าราชการครูบุคลากรในสังกัดฯ ให้การต้อนรับ นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะฯ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านศรีย้อย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19 ) เพื่อทราบถึงสภาพปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนผลการเรียนการสอนโดยภาพรวมของโรงเรียนฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และให้กำลังใจแก่คณะครูโรงเรียนบ้านศรีย้อย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานอีกด้วย ณ โรงเรียนบ้านศรีย้อย อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563