ประชุมกับผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าซางที่ 2

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย ศน.ดวงดือน มูลกลาง และ ศน.จุฬารัตน์ ป้อมเสมา ร่วมประชุมกับผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าซางที่ 2 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองเกิด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563