ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล(DLTV)

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เดินทางไปให้คำแนะนำ และให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู โดยได้เข้าเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน และโรงเรียนอนุบาลลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน ในการทดลองเรียนรู้ ในช่วงของการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตามแนวคิด “หยุดอยู่บ้าน แต่ไม่หยุดเรียนรู้” ทั้งนี้ได้ให้กำลังใจคณะครูฯ และผู้ปกครองนักเรียน ที่ช่วยกันดำเนินการด้วยความเสียสละทุ่มเท โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนให้เป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติสืบ ต่อไป