ประชุมขอรับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ประชุมพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยจะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมบันทึกข้อมูลลงในระบบทางเว็บไซต์ https://budget63.jobobec.in.th ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563