++ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ขอส่งประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน มาเพื่อให้ท่านแจ้งข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รายละเอียดคลิกที่นี่