ประชุมองค์กรคุณธรรม

นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) โดยมีนางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดี คุณธรรมด้าน “ความมีวินัย” ร่วมประชุม โดยมีนางสุภัทตรา เพลียหาญ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563