++ผลการประเมินเฉลี่ยคะแนนสูงสุด การดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานหน่วยงาน ย้อนหลัง 2 ปี (พ.ศ.2561 และ 2562) สพป.ลำพูน เขต 1 ได้รางวัลอันดับ 1

https://drive.google.com/drive/folders/1TiBd-XYR5R3mpbiIsB04xVStPMM93W0V?usp=sharing