การให้บริการและตรวจสอบเอกสารการเสนอขอตั้งงบประมาณ

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยกลุ่มนโยบายและแผน ให้บริการและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ในการเสนอขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนหลักที่มีนักเรียนจากโรงเรียนอื่นมาเรียนรวม ตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 13 โรงเรียน โดยมี น.ส.อำไพ บุญสูง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ให้บริการโดยปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ จัดให้จุดคัดกรอง เจลล้างมือ จัดที่นั่งห่างกันไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร บุคลากรทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1