การดำเนินการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจามจุรี ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบ การดำเนินการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการดำเนินการตามตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ของ สพฐ. ซึ่ง เนื้อหาในการดำเนินการ เป็นการสรุปผลการดำเนินการในรอบปีงบประมาณ 2562 ซึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีผลการดำเนินการ อยู่ในระดับดีเยี่ยม ทั้ง 2 รายการ และได้ร่วมกัน กำหนดเป้าหมาย และแนวทางสำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้รักษามาตรฐานในการทำงานให้เกิดความยั่งยืนต่อไป