++สพป.ลำพูน เขต ๑ จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจและแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – 19)

สพป.ลำพูน เขต ๑ จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจและแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – 19)