การประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ สู่คุณภาพผู้เรียน

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา10.00 น.ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ สู่คุณภาพผู้เรียน ซึ่งได้เรียนเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่/ผู้แทน ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุม สกสค.เชียงใหม่