ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีสถานศึกษา

นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 บรรยายพิเศษในการประชุมและได้บรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีสถานศึกษาตามระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563