ชุมนุมรอบกองไฟเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี แม่ทาที่ 1

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต  1  เป็นประธานในพิธีชุมนุมรอบกองไฟการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทา ที่ 1  ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนในตำบลทาสบเส้า และตำบลทาปลาดุก จำนวน 10 โรงเรียน  ในระหว่างวันที่  6 – 7 กุมภาพันธ์  2563  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว  โรงเรียนบ้านหล่ายทา  ต.ทาสบเส้า  อ.แม่ทา  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2563