สรุปผลการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ระยะที่ 2

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการฝึกประสบการณ์การนอเทศการศึกษา ระยะที่ 2 ในการนี้ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน แก่คณะศึกษานิเทศก์ฝึกประสบกาณ์ ซึ่งตัวแทนคณะศึกษานิเทศก์ฝึกประสบกาณ์ ได้กล่าวขอบคุณ และมอบของที่ระลึก พร้อมกับถ่ายรูปร่วมกัน ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563