สพป.ลำพูน เขต 1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย นายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายณรงค์ ก๋องแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (วิทยากรพี่เลี้ยง) ประกอบด้วย นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ดร.ปาริชาติ เภสัชชา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 และนางสุกัญญา ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เพื่อติดตามการฝึกประสบการณ์ของศึกษานิเทศก์ ที่มาฝึกประสบการณ์ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 15 ระยะที่ 2 จำนวน 11 คน ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1