ศึกษาดูงาน สพป.ปทุมธานี เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นำผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในวันที่ 17 มกราคม 2563 ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่คุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติงาน ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงบประมาณ และด้านบริหารงานบุคคล ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน