สพป.ลำพูน เขต 1 จัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ซึ่ง ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 1) เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 2) เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู 3) เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกับประชาชน และ 4) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรมเพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ มีผู้เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบำนาญ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และแขกผู้มีเกียรติ จำนวน 1,200 คน กิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และกิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติ การมอบโล่ เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน